Јавни позив ГО Палилула

На основу члана 12. Правилника о раду Комисије (бр. 061-328/2017-I-8/2019-1 од 06.06.2019. године), а у вези Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Градске општине Палилула у Београду, бр. 9-9/589 од 25.05.2020. године, Комисија за избор
корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу за породице избеглица (ИЗБ) и интерно расељених лица (ИРЛ) са боравиштем / пребивалиштем на територији Градске општине Палилула (у даљем тексту: Комисија), на својој седници, одржаној дана 04.02.2021. године, донела је одлуку о расписивању

2. Ј А В Н О Г  П О З И В А

за пријављивање избеглица (ИЗБ) са територије Градске општине Палилула за доделу помоћи у грађевинском материјалу

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица (у даљем тексту: ИЗБ) са важећим избегличким легитимацијама и боравиштем на територији ГО Палилула, лица која су имала избеглички статус и исти су укинула, а имају регулисано пребивалиште на територији ГО Палилула, а притом поседују започет и недовршен стамбени објекат који се налази у таквом степену изграђености да не испуњава најосновније услове за боравак и становање, па им је неопходна помоћ у грађевинском материјалу да исти заврше и побољшају своје услова становања.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађ. материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему по породичном домаћинству корисника максимална вредност једног пакета грађ. материјала може износити до РСД 550.000,00 (словима: петстотинапедесетхиљададинара) са ПДВ-ом, а минимална до РСД 184.000,00 (словима: стотинуосамдесетчетирихиљадединара) са ПДВ-ом.

Пријаве са документацијом се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива на огласним таблама и на интернет презентацијама Општине и Комесаријата, односно у периоду: 08.02.2021. године до 22.02.2021. године.

Обрасци пријаве и изјаве, заједно са објављеним јавним позивом, могу се преузети у ГО Палилула: на писарници – шалтер 1. у приземљу, у канцеларији повереништва за избеглице на 3. међуспрату, соба 50, или скинути са сајта Општине.

Пријаве са документацијом се подносе Градској општини Палилула, Ул. Таковска бр 12, Београд – поштом или лично, искључиво преко писарнице Општине, уз назнаку: за Комисију за доделу помоћи ИЗБ у грађевинском материјалу.

Све информације о овом Јавном позиву налазе се на сајту ГО Палилула, а за додатне информације контакт особе су: Јована Костић – повереник за избеглице, Крстић Славица и Нешковић Јована- запослена лица у повереништву за избеглице, тел: 3236-491 и 3236-221/ лок. 111, 214 и 668.

Опширније о конкурсу и преузимање неопходних формулара на сајту: http://www.palilula.org.rs/novosti.php?pID=2179&lng=int