Javni poziv GO Palilula

Na osnovu člana 12. Pravilnika o radu Komisije (br. 061-328/2017-I-8/2019-1 od 06.06.2019. godine), a u vezi Ugovora o saradnji na realizaciji pomoći za dodelu sredstava namenjenih poboljšanju uslova stanovanja izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala, zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Gradske opštine Palilula u Beogradu, br. 9-9/589 od 25.05.2020. godine, Komisija za izbor
korisnika za dodelu pomoći u građevinskom materijalu za porodice izbeglica (IZB) i interno raseljenih lica (IRL) sa boravištem / prebivalištem na teritoriji Gradske opštine Palilula (u daljem tekstu: Komisija), na svojoj sednici, održanoj dana 04.02.2021. godine, donela je odluku o raspisivanju

2. J A V N O G  P O Z I V A

za prijavljivanje izbeglica (IZB) sa teritorije Gradske opštine Palilula za dodelu pomoći u građevinskom materijalu

Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica (u daljem tekstu: IZB) sa važećim izbegličkim legitimacijama i boravištem na teritoriji GO Palilula, lica koja su imala izbeglički status i isti su ukinula, a imaju regulisano prebivalište na teritoriji GO Palilula, a pritom poseduju započet i nedovršen stambeni objekat koji se nalazi u takvom stepenu izgrađenosti da ne ispunjava najosnovnije uslove za boravak i stanovanje, pa im je neophodna pomoć u građevinskom materijalu da isti završe i poboljšaju svoje uslova stanovanja.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građ. materijala neophodnog za poboljšanje osnovnih uslova stanovanja, pri čemu po porodičnom domaćinstvu korisnika maksimalna vrednost jednog paketa građ. materijala može iznositi do RSD 550.000,00 (slovima: petstotinapedesethiljadadinara) sa PDV-om, a minimalna do RSD 184.000,00 (slovima: stotinuosamdesetčetirihiljadedinara) sa PDV-om.

Prijave sa dokumentacijom se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnim tablama i na internet prezentacijama Opštine i Komesarijata, odnosno u periodu: 08.02.2021. godine do 22.02.2021. godine.

Obrasci prijave i izjave, zajedno sa objavljenim javnim pozivom, mogu se preuzeti u GO Palilula: na pisarnici – šalter 1. u prizemlju, u kancelariji povereništva za izbeglice na 3. međuspratu, soba 50, ili skinuti sa sajta Opštine.

Prijave sa dokumentacijom se podnose Gradskoj opštini Palilula, Ul. Takovska br 12, Beograd – poštom ili lično, isključivo preko pisarnice Opštine, uz naznaku: za Komisiju za dodelu pomoći IZB u građevinskom materijalu.

Sve informacije o ovom Javnom pozivu nalaze se na sajtu GO Palilula, a za dodatne informacije kontakt osobe su: Jovana Kostić – poverenik za izbeglice, Krstić Slavica i Nešković Jovana- zaposlena lica u povereništvu za izbeglice, tel: 3236-491 i 3236-221/ lok. 111, 214 i 668.

Opširnije o konkursu i preuzimanje neophodnih formulara na sajtu: http://www.palilula.org.rs/novosti.php?pID=2179&lng=int