Statut

U skladu sa odredbama Zakona o Udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 )
Skupština Udruženja Krajišnika:

„Glas Krajine”

na sednici održanoj u sedištu Udruženja,

na adresi: Beograd – Novi Beograd, ul. Dušana Vukasovića 56B;

dana 14.01.2020. godine, usvojila je

STATUT

Član 1.

Udruženje Krajišnika „Glas Krajine” je nevladina organizacija, dobrovoljna, nestranačka i neprofitna asocijacija fizičkih i pravnih lica, osnovana na neodređeno vreme, radi podsticanja, afirmacije i promovisanja umetnosti, kulture, nauke, tradicije, društvenog života i stvaralaštva Krajišnika.

Član 2.

Naziv Udruženja je: Udruženje Krajišnika „Glas Krajine”.

Udruženje ima sedište u Beogradu.

Delatnost Udruženja je: 94.99 – Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Član 3.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i na područjima
međunarodne zajednice gde postoji mogućnost za ostvarivanje osnovnih ciljeva Udruženja.

U okviru Udruženja mogu biti formirane Podružnice po teritorijalnom principu.

Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 4.

Udruženje može promeniti naziv, sedište i delatnost odlukom Skupštine Udruženja.

Promena ovih podataka se registruje kod nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.

Član 5.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjem delu, po obodu pečata, ćirilicom ispisano “Udruženje Krajišnika”, u središtu je ispisano: „Glas Krajine”, a u donjem delu oboda pečata je ispisno “Beograd”.

Memornadum Udruženja sadrži: logotip sa punim nazivom i sedištem Udruženja na srpskim jeziku, ćiriličnim pismom, broj telefona, veb stranicu, i-mejl adresu Udruženja i PIB.

O izgledu i načinu upotrebe amblema i zastave Udruženja i drugih elemenata vizuelnog
identiteta odlučuje Upravni odbor donošenjem posebne odluke.

Krsna slava udruženja je Sveti Sava.

Ciljevi udruženja

Član 6.

Ciljevi Udruženja su:

• Podsticanje zajedničkih i ličnih inicijativa i aktivnosti Krajišnika i njihovih
prijatelja u oblasti kulture, umetnosti, nauke i društvenog života Krajišnika;
• Stvaranje uslova za razvoj interesovanja i aktivno uključivanje mladih u realizaciju
ciljeva Udruženja;
• Informisanje Krajišnika i šire javnosti o dostignućima Krajišnika u oblasti nauke,
umetnosti, kulture i drugih društvenih pitanja koja su od uticaja za poboljšanje kvaliteta života Krajišnika;
• Unapređivanje ljudskih prava, tolerancije, kritičke misli, i tolerancije različitosti u svim oblastima društvenog života;
• Unapređivanje i zaštita prava i sloboda izbeglica, a posebno zaštita prava dece i žena ove osetljive društvene grupe;
• Promovisanje značaja zdravstvene zaštite Krajišnika i zaštite životne sredine;
• Organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih aktivnosti radi
edukacije, razmene mišljenja i iznalaženja rešenja za konkretne društvene probleme;
• Samostalno izrađivanje i realizacija projekata po javnim konkursima i projekata
planiranih od strane Udruženja i učestvovanje u ulozi saradnika sa drugim udruženjima
radi realizacije zajedničkih projekata;
• Organizacija sopstvenih i učešće u zajedničkim društveno-korisnim i humanitarnim
akcijama društva;
• Uspostavljanje i razvoj lokalne, međugradske i međunarodne saradnje i razmene znanja,
iskustava i dobrih odnosa sa drugim sličnim Udruženjima i angažovanim pojedincima;
• Ostvarivanje svih ostalih zadataka koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja
od značaja za Krajišnike.

Član 7.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

• Kontaktira i okuplja krajiške književnike, pesnike i ostale delatnike pisane reči
koji se bave pisanom analizom različitih društvenih fenomena, te organizuje da se isti
predstave na pesničkim i književnim večerima;
• Kontaktira i okuplja Krajišnike – stručnjake iz raznih oblasti nauke s ciljem da na
naučni i popularan način, u obliku pisanog teksta, ili predavanja, javnosti predstave
objektivne informacije iz oblasti društvenih i prirodnih nauka i na taj način pruže nova saznanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Krajišnika i društva u celini;
• Pokreće aktivnosti i projekte radi razvijanja zainteresovanosti kod mladih za učešće u
realizaciji ciljeva Udruženja;
• Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja,
seminare i druge oblike neformalne edukacije i stručnog usavršavanja u različitim
oblastima;
• U skladu sa zakonom, izdaje štampana i multimedijalna izdanja i publikacije, nastala
iz materijala koji budu dostavljeni Udruženju po objavljenim konkursima, ili od strane
stvaralaca, a za koja stručna komisija oceni da zadovoljavaju moralne, estetske i naučne
kriterijume;
• Priprema elektronska izdanja određenih publikacija;
• Organizuje izložbe krajiških akademskih i amaterskih slikara, skulptora i drugih stvaralaca dela koja imaju umetničku vrednost;
• Organizuje ili učestvuje na sajmovima ili izložbama knjiga pisaca poreklom iz Krajine;
• Vrši promocije knjiga pisaca poreklom iz Krajine, ili pisaca koji su potomci ranijih
žitelja Krajine, ili se bave pitanjima Krajine;
• Organizuje i učestvuje u obeležavanju značajnih datuma iz istorije Krajišnika, kao i
pomena na značajne Krajišnike;
• Organizjuje rekreativne sportske susrete u različitim sportovima i takmičenja
u društvenim igrama koje su deo krajiške tradicije, ili su primerena mogućnostima
Udruženja;
• Kroz radionice, seminare, kurseve i neformalne škole vrši teoretsku i praktičnu
edukaciju iz oblasti tradicije Krajišnika, te iz oblasti drugih društveno-korisnih znanja i zanimanja;
• Organizuje i realizuje kulturno-umetničke manifestacije sa težištem na promovisanju
i afirmaciji kvaliteta krajiške muzičke, plesne, književne i drugih vrsta specifičnosti;
• Organizuje i realizuje humanitarne akcije opšte-društvenog značaja (dobrovoljno
davanje krvi, zavešatanje organa i sl.), kao i humanitarne akcije radi pružanja pomoći
ugroženoj deci, samohranim majkama, invalidima, nemoćnim i starim osobama, te borcima bivše vojske RSK;
• Organizuje raznovrsne oblike druženja Krajišnika i drugih zainteresovanih lica
za krajiške specifičnosti u cilju boljeg upoznavanja, širenja prijateljstva i pozitivne
atmosfere među ljudima;
• Stručno i objektivno sagledava i analizira stanje Krajišnika i Krajine nakon progona
sa svojih ognjišta i o objektivnim nalazima obaveštava širu javnost putem interneta,
dugih medija, ili izdanja knjiga i drugih vrsta publikacija od strane Udruženja;
• Prikuplja, obrađuje i analizira materijale o Krajini i Krajišnicima u cilju stvaranja
materijala za objektivno bavljenje ovom problematikom budućih generacija;
• Vodi sopstveni internet sajt, kao i stranice na društvenim mrežama, te koristi druge
oblike elektronske prezentacije i komunikacije;
• Nagrađuje svoje istaknute i zaslužne članove zahvalnicama, diplomama, nagradama za
životno delo;
• Podstiče i pomaže realizaciju posebnih projekata svojih članova;
• Održava sastanke sa privrednicima poreklom iz Krajine, kao i rukovodstvima drugih
krajiških udruženja u cilju održavanja krajiške tradicije i stvaranja pozitivne atmosfere na opšte dobro;
• Sarađuje sa državnim organima Republike Srbije radi poboljšavanja uslova rada
Udruženja i postizanja što boljih rezultata u ostvarivanju ciljeva;
• Organizuje umetničke kolonije radi podsticanja umetničkog stvaralaštva Krajišnika;
• Preko sajta i drugih multimedija upoznaje javnost sa radom Udruženja i promoviše što
širi spektar pozitivnih krajiških specifičnosti, dostignuća i vrednosti;
• Udruženje preduzima sve druge vidove aktivnosti koje su u skladu sa ciljevima i
zadacima rada Udruženja „Glas Krajine”.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 8.

Prava i obaveze članova Udruženja regulišu se Statutom Udruženja, u skladu sa Zakonom.

Udruženje vodi evidenciju o svojim članovima.

Član Udruženja može biti pravno i fizičko lice koje ispunjava uslove navedene u ovom članu Stauta i koje prihvati ciljeve Udruženja i odredbe Statuta Udruženja.

Svako lice može pod jednakim uslovima utvrđenim Statutom može da postane član udruženja, u skladu sa Zakonom.

Član 9.

Fizičko lice može postati član Udruženja ako kumulativno ispunjava ove uslove:

• ako podnese preporuku jednog od već postojećih članova Udruženja;
• ako podnese popunjenu Pristupnicu Udruženju – lično, poštom ili putem e-maila;
• ako fizičko lice ima potpunu poslovnu sposobnost, u skladu sa Zakonom;
• ako svojim potpisom na pristupnici potvrdi da u potpunosti prihvata Statut
Udruženja.

Fizičko lice može biti član Udruženja nezavisno od godina starosti, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u udruženje za maloletno lice do 14 godina života daje njegov zakonski zastupnik u skladu sa zakonom, a ako je u pitanju maloletnik sa navršenih 14 godina života izjavu daje sam maloletnik uz izjavu o davanju saglasnosti njegovog zakonskog zastupnika u skladu sa Zakonom. Navedene Izjave moraju da sadrže potvrdu o overi potpisa.

Član 10.

Pravno lice može postati član Udruženja, ako kumulativno ispunjava ove uslove:

• ako podnese popunjenu Pristupnicu Udruženju – lično, poštom ili putem e-maila;
• ako pravno lice u pogledu oblasti svoje delatnosti, ili ciljeva i aktivnosti, ima
zajedničke ili srodne interese sa Udruženjem, ili je po prirodi delatnosti i drugim
okolnostima reč o pravnom licu koje može da pomogne, unapredi ili na drugi direktan
način doprinese efikasnijem ostvarenju ciljeva i obavljanju delatnosti Udruženja;
• ako priloži Odluku nadležnog organa u pravnom licu o udruživanju u Udruženje, s tim
što Odluka ne može biti starija od 30 dana u odnosu na dan podnošenja Pristupnice;
• ako priloži kopiju Rešenja o upisu u Registar kod nadležnog državnog organa;
• ako potpisom ovlašćenog lica u pravnom licu i pečatom pravnog lica na Pristupnici
potvrdi da u potpunosti prihvata Statut i opšte akte Udruženja.

Član 11.

Popunjavanje i dostavljanje Pristupnice se smatra molbom za prijem u članstvo.

Sadržaj Pristupnice utvrđuje Upravni odbor.

Pristupnica koja bude podneta Udruženju, zajedno sa prilozima, bez odlaganja se dostavlja
Predsedniku Upravnog odbora Udruženja.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Udruženja, u roku od 60 dana, a na osnovu podnete pristupnice i drugih dokaza. Predsednik Upravnog odbora Udruženja – lično, ili preko ovlašćenog lica, bez odlaganja, obaveštava podnosioca prijave o odluci, na prigodan način (ličnim saopštenjem, pismenim putem, telefonom, ili e-mailom).

Ukoliko nisu ispunjeni svi propisani zakonski i statutarni uslovi – Predsednik Upravnog odbora će na prigodan način pozvati podnosioca da dopuni Pristupnicu ili priloži potrebne dokumente u roku od 30 dana, a u slučaju da podnosilac ne ispunjava uslove, ili ne postupi po pozivu za dopunu – Pristupnica će biti odbačena, a zahtev za članstvo odbijen.

Isto lice može podneti pristupnicu više puta, s tim da ukoliko bude odbijeno dva puta –
Udruženje nije u obavezi da primi niti da razmatra Pristupnicu podnetu od strane istog lica treći niti svaki naredni put.

Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje:

• istupanjem Člana
• brisanjem
• isključenjem Člana
• smrću Člana.

Član može istupiti iz članstva, bez saglasnosti ostalih članova, davanjem pisane izjave o istupanju koju podnosi Upravnom odboru Udruženja.

Član se briše iz članstva ako dve godine uzastopno ne plati članarinu.

Skupština može isključiti pojedinog člana iz Udruženja zbog duže neaktivnosti člana,
neplaćanja članarine u periodu od dve godine, nepoštovanja odredaba Statuta ili drugog
opšteg akta Udruženja, ili u slučaju da član svojim radnjama, ili izjavama, narušava ugled, ili onemogućava funkcionisanje Udruženja.

Na obrazloženi predlog Upravnog odbora, Odluku o isključenju iz članstva donosi Skupština Udruženja.

Članstvo u Udruženju prestaje danom donošenja odluke Skupštine Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se u roku od 3 dana izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju. Ukoliko Član iskoristi ovu mogućnost, Upravni odbor je dužan da to obrazloženje razmotri prilikom donošenja odluke o isključenju.

Vrste članova, prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 13.

Udruženje razlikuje tri vrste članova: aktivnog člana, pridruženog člana i počasnog člana.

Upravni odbor, Odlukom o prijemu u članstvo, odlučuje da li će član biti u statusu: aktivan, pridružen ili počasni član.

Član 14.

Aktivni član ima pravo da:

• ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
• neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
• bira i bude biran u organe Udruženja;
• bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
• da pismenim putem predloži pokretanje novih vidova aktivnosti i unapređivanja
kvaliteta i sadržine rada u Udruženju;
• da pismenim putem ukaže na probleme koji se tiču rada članova i zahteva uključivanje
Udruženja u njihovom rešavanju;
• da budu informisani o radu Udruženja i njegovih organa;
• bude informisan o materijalno finansijskom poslovanju Udruženja,
• učestvuje savesno u izvršavanju svojih zadataka;
• doprinose sprečavanju negativnih pojava i ponašanja koja štete ugledu Udruženja i
članova;

Aktivni član je dužan da:

• aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
• učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja;
• da svojim ponašanjem i angažovanjem u Udruženju i van njega doprinosi afirmaciji
Udruženja;
• obavlja druge poslove koje mu poveri Skupština, Upravni odbor, ili drugi organ
Udruženja;
• da poverene zadatke ispunjava ažurno i savesno i da postupa u saglasnosti sa moralnim
kodeksom, te se ponaša etički, saglasno dobrim običajima u Udruženju;

Član 15.

Pridruženi član ima sva prava i obaveze kao aktivni član osim prava da:

• neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
• bira i bude biran u organe Udruženja.

Član 16.

Počasni član ima sva prava i obaveze kao i pridruženi član. Počasni članovi se pozivaju da prisustvuju svečanim aktivnostima Udruženja.

Počasnim članom, Upravni odbor proglašava lice koje je svojim delovanjem, reputacijom, ili na drugi način, značajno doprinelo ostvarivanju ciljeva, ili afirmaciji Udruženja, uz pismenu saglasnost predloženog lica da postane počasni član Udruženja.

Unutrašnja organizacija

Član 17.

Organi Udruženja su:

Skupština Udruženja, Zakonski zastupnici, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Funkciju zastupnika vrši Predsednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu podpredsednik Upravnog odbora.

Skupština Udruženja

Član 18.

Skupštinu Udruženja čine svi članovi Udruženja.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje, najranije jedanaest meseci od prethodne
skupštine, a najkasnije trinaest meseci od prethodne skupšine.

Vanredna sednica Skupštine saziva se na obrazloženi predlog Upravnog odbora.

Vanredna sednica skupštine mora se sazvati ako zahtev za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese jedna trećina članova udruženja, u skladu sa Zakonom.

Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Inicijativa za sazivanje sednice Skupštine se se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže i predlog dnevnog reda Sednice.

Sednicu Skupštine saziva Predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu
i vremenu održavanja sednice Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednica se može sazvati i obaveštenjem članova putem e-maila, uz istovremeno postavljanje obaveštenja na internet sajt Udruženja.

Sednicom predsedava Predsedavajući skupštine u skladu sa poslovnikom o radu Skupštine.

Predsedavajući se bira na početku svake sednice skupštine i njegova dužnost traje do izbora novog predsedavajućeg.

Zapisničar se bira većinom glasova prisutnih članova Skupštine na početku svake sednice iz reda prisutnih članova Udruženja.

Član 19.

Skupština Udruženja:

• usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
• donosi plan i program rada Udruženja;
• usvaja druge opšte akte Udruženja;
• bira i razrešava članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora Udruženja;
• odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
• razmatra i usvaja godišnji finansijski plan i finansijski izveštaj;
• razmatra realizaciju plana rada Udruženja za prethodnu godinu i donosi plan rada za
narednu godinu;
• odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
• odlučuje o promeni sedišta Udruženja;
• odlučuje o promeni naziva Udruženja;
• odlučuje o promeni i registraciji delatnosti i privredne delatnosti Udruženja;
• razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
• utvrđuje poslovnu politiku Udruženja;
• donosi poslovnik o svom radu;
• daje smernice Upravnom odboru i zastupnicima za ostvarivanje ciljeva i sprovođenje
aktivnosti Udruženja;
• Odlučuje o isključenju Članova Udruženja;
• donosi odluku o visini članarine za narednu godinu;
• ima druge nadležnosti koje su joj poverene Zakonom i ovim Statutom.

Član 20.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna trećina redovnih članova.

Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen ni pola sata od zakazanog početka, Skupština počinje s radom bez obzira na broj prisutnih članova.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, s tim da svaki član ima jedan glas.

Odluku o usvajanju godišnjeg završnog računa i izveštaja o aktivnostima, pristupanju novih članova i isključivanju članova, Skupština donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova Skupštine.

Skupština odlučuje javnim glasanjem, usmenim izjašnjavanjem članova, ili dizanjem ruke.

Član Skupštine može glasati i pismenim putem, tako što dostavlja svoju potpisanu izjavu Predsedavajućem Skupštine ili Predsedniku Upravnog odbora.

Skupština može odlučivati tajnim glasanjem u slučajevima kada to zahteva najmanje 25%
prisutnih članova.

Zastupnici Udruženja

Član 21.

Udruženje ima dva lica ovlašćena za zastupanje Udruženja ( u daljem tekstu: Zastupnici), sa samostalnim i neograničenim ovlašćenjima za zastupanje Udruženja.

Zastupnici Udruženja su Predsednik Upravnog odbora i podpredsednik Upravnog odbora.

Podpredsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u slučaju sprečenosti da zastupanje vrši predsednik Upravnog odbora.

Svaki od Zastupnika obavlja funkciju samostalno, bez potrebe supotpisa.

Zastupnici su jednaki u svojim ovlašćenjima, pravima i obavezama, a u skladu sa Statutom
Udruženja.

Zastupnik Udruženja:

• predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu;
• ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca;
• potpisuje sva finansijska dokumenta u ime Udruženja;
• organizuje i rukovodi radom Udruženja;
• predlaže akte koje donosi Upravni odbor,
• izvršava odluke Upravnog odbora i preduzima mere za njihovo sprovođenje,
• stara se o zakonitosti rada i odgovara za korišćenje i raspolaganje imovinom;
• vrši druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom.

Zastupnik Udruženja dužan je da se pridržava ovlašćenja određenih Statutom i odlukom
Upravnog odbora Udruženja.

Za Zastupnika Udruženja može biti određeno samo poslovno sposobno fizičko lice koje ima prebivalište, ili boravište, na teritoriji Republike Srbije.

Zastupnik Udruženja ne može biti lice koje funkciju Zastupnika ili Predsednika Upravnog odbora ima u drugom Udruženju osnovanom radi zaštite interesa članova u oblasti iste, ili srodne delatnosti, kao i lice koje je zaposleno u takvom Udruženju, ili privrednom subjektu koji nije član Udruženja.

Između Zastupnika koji se razrešava dužnosti i novopostavljenog Zastupnika Udruženja,
obavezno se vrši primopredaja kompletne dokumentacije i informacija koje su od značaja za dalji rad Udruženja, a do kojih je Zastupnik Udruženja došao u okviru obavljanja svojih funkcija u Udruženju.

Zastupnik Udruženja kome prestaje dužnost obavezan je obavljati poslove i radne zadatke do stupanja na dužnost novog Zastupnika Udruženja.

Imenovanje Zastupnika Udruženja registruje se kod nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.

Upravni odbor Udruženja

Član 22.

Upravni odbor je organ Udruženja koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom i planom rada usvojinim od Skupštine Udruženja.

Upravni odbor ima pet članova: Predsednika Upravnog odbora, podpredsednika Upravnog
odbora, sekretara, direktora za projekte i koordinatora za odnose sa javnošću.

Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština, a odluku o dužnostima u okviru
Upravnog odbora donosi Upravni odbor, većinom glasova, na prvoj sednici.

Mandat izabranih članova Upravnog odbora traje četiri godine, sa neograničenim pravom reizbora istog lica na istu funkciju.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsednika Upravnog odbora.

Upravni odbor radi i odlučuje na sednicama u skladu s Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Sednicu Upravnog odbora može zakazati i najmanje jedna trećina članova Upravnog odbora u slučaju da na njihov zahtev to ne učini predsednik Upravnog odbora.

Član 23.

Nadležnosti Upravnog odbora:

• rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine;
• donosi efektivne, izvršne odluke radi ostvarivanja ciljeva, zadataka i aktivnosti
Udruženja;
• organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
• poverava posebne poslove direktorima Udruženja i koordinatoru za odnose sa javnošću;
• donosi finansijske odluke;
• odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom,
ili na predlog najmanje dva člana Udruženja, i priprema predlog izmena i dopuna Statuta,
koji podnosi Skupštini na usvajanje;
• priprema i podnosi Skupštini finansijski izveštaj za prethodnu godinu i analizu
realizovanih zadataka i aktivnosti;
• priprema i predlaže Skupštini predlog aktivnosti za narednu godinu, kao i
finansijski plan za narednu godinu;
• formirana privremene komisije, savete i sl. radi bavljenja određenim stručnim
pitanjima koja proističu iz ciljeva, zadataka i aktivnosti Udruženja;
• donosi odluku o formiranju Inicijativnog odbora nadležnog za formiranje
Podružnice;
• odlučuje o svim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi
organi Udruženja (pretpostavka nadležnosti).

Član 24.

Upravni odbor može biti opozvan ako:

• ne izvršava odluke Skupštine
• ne podnosi Supštini Udruženja redovan izvešataj o svom radu i finansijski izveštaj
• ne poštuje odredbe Statuta i druge opšte akte

Predlog za opoziv Upravnog odbora može podneti trećina članova Udruženja. O predlogu
Skupština odlučuje tajnim glasanjem.

U slučaju da je opozvan Upravni odbor Skupština je dužna da na istoj sednici izabere novi Upravni odbor.

Mandat naknadno izabranog novog Upravnog odbora, traje do prve iduće izborne Skupštine.

Član 25.

Član Upravnog odbora može biti razrešen pre isteka vremena za koje je postavljen:

• Na sopstveni zahtev
• Ukoliko postupa protivno odredbama Zakona, Statuta i odluka Skupštine Udruženja
• Ukoliko njegovom krivicom dođe do gubitaka u radu Udruženja
• Ukoliko neredovno dolazi na sednice Upravnog odbora
• U drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 26.

Upravni odbor može kooptirati najviše dva nova člana Upravnog odbora.

Kooptiranje se vrši odlukom većine članova Upravnog odbora.

Član 27.

Između Predsednika, ili člana Upravnog odbora, koji se razrešava dužnosti i
novopostavljenog Predsednika, ili člana Upravnog odbora, obavezno se vrši primopredaja kompletne dokumentacije i informacija koje su od značaja za dalji rad Udruženja, a do kojih je Predsednik, odnosno član Upravnog odbora došao u okviru obavljanja svojih funkcija u Udruženju.

Predsednik, ili član Upravnog odbora, kome prestaje dužnost obavezan je obavljati poslove i radne zadatke do stupanja na dužnost novog Predsednika ili člana Upravnog odbora.

Dužnosti članova Upravnog odbora

Predsednik Upravnog odbora

Član 28.

Predsednik Upravnog odbora daje instrukcije sekretaru za pripremu i sazivanje sednice
Upravnog odbora, rukovodi radom kolegijuma na sednicama, potpisuje akta koja donosi Upravni odbor, potpisuje zapisnike sa sednica Upravnog odbora, odlučuje o prijemu novih članova Udruženja, u skladu sa odredbama Statuta, stara se o izvršavanju odluka, predstavlja Upravni odbor i Udruženje i vrši druge poslove utvrđene Statutom, opštim aktima i Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Predsednika Upravnog odbora, u slučaju sprečenosti da obavlja propisane dužnosti, zamenjuje podpredsednik u svim ovlašćenjima.

Mandat Predsednika Upravnog odbora traje četiri godine sa neograničenim pravom reizbora na istu funkciju.

Član 29.

Funkcija Predsednika Upravnog odbora prestaje pre isteka vremena za koje je postavljen:

• Automatski sa prestankom članstva u Upravnom odboru Udruženja
• Na sopstveni zahtev lica

• Ukoliko postupa protivno odredbama Zakona, Statuta i odluka Skupštine Udruženja
• Ukoliko njegovom krivicom dođe do gubitaka u radu Udruženja
• U drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Podpredsednik

Član 30.

U slučaju sprečenosti Predsednika da vrši dužnosti, Upravnim odborom predsedava i
potpisuje odluke njegov zamenik.

Podpredsednik je ovlašćen da, da u otsustvu predsednika Udruženja, zastupa Udruženje i
potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Podpredsednik Upravnog odbora obavlja i druge dužnosti i obaveze koje mu poveri Upravni odbor.

Sekretar

Član 31.

Sekretar Udruženja priprema i saziva sednice Upravnog odbora, kontroliše i
potpisuje zapisnik sa sednice Upravnog odbora, zajedno sa Predsednikom udruženja nadgleda administrativno i materijalno-finansijko poslovanje Udruženja, vodi registrator članova, priprema i podnosi Spupštini izveštaj o radu Upravnog odbora u protekloj godini, za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Direktor za projekte

Član 32.

Direktor za projekte je nadležan za predlaganje projekata, sačinjavanje planova realizacije projekata, te za realizaciju projekata planiranih i odobrenih od strane Upravnog odbora.

Direktor za projekte predlaže Upravnom odboru potreban broj koordinatora za projekte, a
Upravni odbor donosi odluku o njihovom imenovanju.

Direktor za projekte, na predlog koordinatora za projekte, imenuje asistente za projekte.

Po završtku projekta direktor za projekte podnosi Upravnom odboru izveštaj.

Koordinator za odnose s javnošću

Član 33.

Koordinator za odnose s javnošću je odgovoran za internu i eksternu komunikaciju Udruženja radi postizanja dobre komunikacije među organima Udruženja, članovima, korisnicima sadržaja, te ostalim saradnicima Udruženja.

U okviru interne komunikacije koordinator za odnose s javnošću reguliše usmene i pismene komunikacije, te vertikalne i horizontalne komunikacije među organima Udruženja i među članovima.

U okviru eksterne komunikacije koordinator za odnose s javnošću brine o komunikaciji
s medijima, sa donatorima, o informacijama na veb sajtu Udruženja i drugim elektronskim i pisanim medijima.

Nadzorni odbor

Član 34.

Nadzorni odbor nadgleda pravilno provođenje odredbi Statuta i drugih opštih akata
Udruženja.

Nadzorni odbor nadgleda rad Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština, kada se broj članova Udruženja poveća na deset, ili više članova.

Članovi nadzornog odbora, na prvoj konstitutivnoj sednici, biraju između sebe predsednika i njegovog zamenika.

Sednice Nadzornog odbora saziva njegov predsednik, odnosno zamenik. Na sednicama se vodi zapisinik.

Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu na sednici Skupštine.

Nadzorni odbor može biti opozvan i ponovo biran iz istog razloga i po istoj proceduri kao i Predsednik Upravnog odbora.

Podružnice udruženja

Član 35.

Podružnice Udruženja se mogu organizovati u gradovima i opštinama u kojima ima najmanje pet aktivnih članova Udruženja.

Predlog za formiranje Podružnice Udruženja može podneti najmanje tri člana Udruženja.

Podružnicom rukovovi Predsednik Podružnice.

Postupak formiranja i funkcionisanja Podružnice

Član 36.

Predlog za formiranje Podružnice mora sadržati:

• Obrazloženje o opravdanosti formiranja
• Ciljeve Podružnice
• Program rada Podružnice
• Oblike aktivnosti Podružnice

Odluku o formiranju Podružnice donosi Upravni odbor Udruženja.

Upravni odbor Udruženja imenuje Incijativni odbor Podružnice koji saziva skupštinu
Podružnice na kojoj skupština Podružnice bira Predsednika Podružnice.

Član 37.

Podružnica donosi Pravilnik o svom radu.

Mandat Predsednika Podružnice traje četiri godine.

U nazivu Podružnice mora biti istaknut i naziv Udruženja.

Podružnica koristi logotip Udruženja, sa pridodatim nazivom Podružnice.

Podružnica ostvaruje aktivnosti u okviru Udruženja.

Predsednik podružnice na čijoj teritoriji se obavlja određena aktivnost Udruženja poziva se na sednicu Upravnog odbora radi učešća u sačinjavanju plana i donošenja odluke.

Sredstva obezbeđena radi realizacije aktivnosti na teritoriji određene Podružnice dele se na predlog Predsednika podružnice.

Podružnice Udruženja dostavljaju Upravnom odboru Udruženja najmanje jednom godišnje plan rada i izveštaj o svom radu.

Prijatelji Udruženja

Član 38.

U aktivnostima Udruženja mogu učestvovati Članovi Udruženja, Prijatelji Udruženja i
građani.

Prijatelji Udruženja su pravna ili fizička lica koja su posebno zainteresovana da doprinesu ostvarivanju ciljeva Udruženja i koji direktno podržavaju realizaciju aktivnosti Udruženja donacijama, poklonima, sponzorstvom, ili svojim aktivnim radom, idejama i uticajem; ova lica mogu na svoj zahtev dobiti i posebnu identifikacionu karticu kojom se dokazuje status Prijatelja Udruženja.

Prijatelji Udruženja imaju pravo da budu redovno informisani o bitnim aktivnostima
Udruženja, kao i pravo da učestvuju u ostvarivanju ciljeva na adekvatan način, a u skladu sa
Statutom i Odlukama Upravnog odbora Udruženja.

Prijatelji Udruženja ne učestvuju u radu organa udruženja, niti u odlučivanju, ali se o njima vodi evidencija.

Status prijatelja Udruženja može biti oduzet, ili suspendovan, na osnovu Odluke Upravnog odbora koja se donosi na obrazloženi predlog jednog, ili oba Zastupnika Udruženja, i to u slučaju da Prijatelj Udruženja svojim ponašanjem, ili uticajem, indirektno ili direktno narušava ugled i reputaciju Udruženja, ili na posredan, ili neposredan način ometa ostvarivanje ciljeva Udruženja i nesmetan rad.

Udruženje je u obavezi da poštuje tajnost ličnih podataka svih lica koja imaju status Pri-
jatelja Udruženja i može da koristi lične podatke samo uz dozvolu tog lica.

Poslovna tajna

Član 39.

Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju isprave i podaci utvrđeni odlukom Skupštine
Udruženja čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i ugledu Udruženja.

Kao poslovna tajna ne mogu se utvrditi isprave i podaci koji su po zakonu javni, ili isprave i podaci o kršenju zakona.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 40.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno, ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, postavljanjem na internet stranicu Udruženja, e- mailom, ili na drugi primereni način.

Godišnji planovi i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na redovnoj
sednici Skupštine Udruženja.

Odgovornost za štetu

Član 41.

Članovi organa Udruženja odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju
Udruženju, ako je ta odluka doneta grubom nepažnjom, ili s namerom da se šteta prouzrokuje, osim ako su u postupku donošenja odluke izdvojili svoje mišljenje u zapisnik.

Postupak za naknadu štete koja je nanaeta Udruženju na način opisan u st. 1 ovog člana pokreće se na osnovu odluke Upravnog odbora Udruženja, ili po zahtevu najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Udruženja.

Odlukom Skupštine se može odrediti posebni zastupnik Udruženja za postupak za naknadu štete.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na radnje Zastupnika Udruženja.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i privredna delatnost Udruženja

Član 42.

Udruženje pribavlja sredstva za ostvarenje svojih ciljeva:

• od upisnina i članarina,
• od dobrovoljnih priloga, donacija, dotacija, poklona i zaveštanja,
• od privredne delatnosti Udruženja koja se obavlja u skladu sa Zakonom i Statutom, organizovanjem lokalnih, nacionalnih i međunarodnih akcija i kampanja, konkurisanjem projekata kod državnih organa, ili fondacija, od kotizacije za seminare, skupove, sajmove, savetovanja, edukativne i praktične radionice i druge manifestacije, konkurse i događaje u organizaciji Udruženja ;
• od dodeljenih budžetskih sredstava,
• od finansijskih subvencija,
• sopstvenim neprofitnim ciljnim radom u skladu sa Zakonom i normativnim aktima Udruženja i kroz druge adekvatne oblike ostvarivanja svojih ciljeva u skladu sa Zakonom.

Član 43.

Udruženje može da vrši one aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

Udruženje može neposredno da obavlja i privrednu, ili drugu delatnost, kojom se stiče dobit u skladu sa Uredbom o klasifikacija delatnosti, pod sledećim uslovima:

• da je delatnost u vezi sa njegovim statutarnim ciljevima;
• da je delatnost predviđena Statutom;
• da je delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za
ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Na osnovu Uredbe o klasifikaciji delatnosti RS, Udruženje obavlja sledeću privrednu
delatnost kojom stiče dobit u skladu sa čl. 37 Zakona o udruženjima:

Šifra delatnosti: 47.91

Naziv delatnosti: Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta.

Delatnost iz prethodnog stava se upisuje u Registar privrednih subjekata i obavlja se u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju.

Udruženje će otpočeti sa neposrednim obavljanjem privredne delatnosti tek nakon upisa
delatnosti u Registar nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.

Poslovi koje Udruženje zaključi suprotno odredbi st. 1. i 2. ovog člana Statuta pravno su
valjani, osim ako je treće lice znalo ili je moralo znati za prekoračenje.

Udruženje može, pod zakonskim uslovima i uslovima iz Statuta, odlučiti da obavlja i drugu privrednu ili drugu delatnost kojom se stiče dobit, u skladu sa propisima.

Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne, ili druge delatnosti, raspodeljuje
svojim osnivačima, članovima, članovima organa Udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima, u smislu Zakona kojim se uređuju privredna društva.

Član 44.

Udruženje vodi poslovne knjige, sačinjava finansijske izveštaje i podleže vršenju revizije finansijskih izveštaja, u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima Udruženja na način utvrđen Statutom.

Korišćenje imovine Udruženja

Član 45.

Imovina Udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje statutarnih ciljeva.

Imovina Udruženja ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa
Udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima u smislu Zakona.

Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva Udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.

Odgovornost za obaveze Udruženja

Član 46.

Za svoje obaveze Udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom.

Članovi Udruženja i organa Udruženja mogu lično odgovarati za obaveze Udruženja, ako
postupaju sa imovinom Udruženja kao da je u pitanju njihova imovina, ili zloupotrebe Udruženje kao formu za nezakonite ili prevarne svrhe.

Statusne promene i prestanak rada Udruženja

Član 47.

O statusnim promenama Odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom od ukupnog broja
članova.

Udruženje prestaje sa radom odlukom 2/3 članova Skupštine, kada prestanu uslovi za
ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 48.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, na osnovu Odluke Skupštine Udruženja, a u skladu sa Zakonom.

Ako se u trenutku prestanka Udruženja ne može postupiti na način određen prethodnim
članom ili ako Udruženje prestaje na osnovu odluke o zabrani rada, nakon sprovedenog postupka likvidacije imovina Udruženja postaje imovina Republike Srbije, s tim što pravo korišćenja pripada jedinici lokalne samouprave na čijoj je teritoriji bilo sedište Udruženja.

Pristupanje drugim organizacijama

Član 49.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim kulturnim, stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim državnim i nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim i domaćim Udruženjima i Asocijacijama udruženja koja se bave pitanjima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština

Udruženja.

Pristupanje organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u skladu sa Zakonom.

Zaštita životne sredine

Član 50.

Udruženje u svom radu preduzima mere zaštite i unapređenja radne i životne sredine u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim opštim aktima.

U svojim aktivnostima i delatnostima Udruženje propagira ekološke ideje i razvija
aktivnosti koje doprinose zaštiti očuvanju i unapređenju života i zdravlja ljudi.

Članovi Udruženja i članovi organa Udruženja, kao i svi zaposleni, pri svom radu dužni su da uvažavaju i primenjuju propise i mere koji se odnose na zaštitu i unapređenje čovekove životne i radne sredine, kao i da podstiču koncept zdravog života i zaštite prirode i prirodnih bogatstava.

Završne i prelazne odredbe

Član 51.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe
Zakona o Udruženjima Republike Srbije.

Član 52.

Ovaj Statut stupa na snagu od dana njegovog usvajanja na Skupštini Udruženja.

Udruženje se registruje kod nadležnog organa, u skladu sa Zakonom.

Beograd
14.01.2020. godine

Predsedavajući Skupštine Udruženja
Đuro Crljenica